Kirken er bygget ca. 1130 (døbefonten, som er en dobbelthovedet løvefont at ”Sjørslev-typen” er dateret til ca. 1130, derfor ved vi, at der har været kirke også på det tidspunkt i Sjørslev). Kirken har indtil 1954 være herregårds- og sognekirke under Aunsbjerg.

Der ligger i våbenhuset brochurer om kirken, som kan købes for et beskedent beløb. Brochuren kan læses via kirkens hjemmeside. www.sjorslevkirke.dk. På nævnte hjemmeside kan man også få informationer om spændende arrangementer.

Desuden har kirken en fælles facebooksiden med de 2 andre kirker i pastoratet, hvor billeder fra begivenheder, gudstjenestetider m.m. vil være at finde.

Menighedsrådet

Menighedsrådet for Sjørslev-Almind-Lysgård Pastorat.

Menighedsrådet er en folkevalgt demokratisk bestyrelse, som tager sig af sognets kirkelige anliggender.

Rådet vælges af, og blandt sognets folkekirkelige medlemmer for en 4-årig periode. Der tiltrådte et nyt råd 1. søndag i advent 2016. Det fremgår af kirkens hjemmeside, hvem der repræsenterer hvilke sogne, da rådet består af 11 medlemmer: 4 fra Sjørslev, 4 fra Almind og 3 fra Lysgård.

Rådet holder møde en gang om måneden. Dets opgave er at bestyre kirke og kirkegård i sognet, at tage sig af personalepleje, da rådet er arbejdsgiver for kirkens- og kirkegårdens ansatte.
Menighedsrådet er ikke præstens arbejdsgiver.

Desuden skal rådet sørge for i samarbejde med præsten, at der er et levende menighedsliv. Med andre ord, at kirken er synlig i lokalsamfundet i form af søndagsgudstjenester, foredrag, musik, koncerter, arrangementer for alle aldersgrupper, f.eks. børnegudstjenester, plejehjemsgudstjenester, sommerfestgudstjeneste o.a.

Det er ligeledes menighedsrådet, der afsætter økonomiske midler til at præsten kan varetage konfirmand- og minikonfirmandundervisningen på en meningsfuld og givende måde for målgruppen og meget, meget andet.

Menighedsrådet administrerer pastoratets økonomiske midler.
Hver anden måned udgives kirkebladet, som husstandsomdeles i hele pastoratet.

Sjørslev Præstegård

Præstegården er bygget i 2014, men i samme stil og på samme sted, som den forrige præstegård.

Præstegården bebos af den kirkebogsførende sognepræst Inge Mader Jensen, tlf. 86 66 70 48 og mail imje@km.dk. Desuden betjenes pastoratet af sognepræst Bodil Toftdahl 25%, tlf. 20 87 83 67 og bodil.toftdahl@gmail.com

© Copyright - Sjørslev-Demstrup